การประชุมวิชาการน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1

(วันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 )

รูปแบบบทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา จัดข้อความแบบชิดซ้าย

ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง 1, ชื่อ นามสกุลผู้แต่งร่วม 2*, ชื่อ นามสกุลผู้แต่งร่วม 2, ชื่อ นามสกุลผู้แต่งร่วม 3
(ไม่ใส่คำนำหน้านาม) รูปแบบอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 16 พอยต์ จัดข้อความแบบชิดซ้าย

1 หน่วยงาน/สังกัดของผู้แต่ง. ถ้าผู้แต่งหลายท่านทำงานอยู่ภายในหน่วยงานเดียวกันให้ใช้ตัวเลขอ้างอิงหมายเลขเดียวกัน
2 หน่วยงาน/สังกัดของผู้แต่ง
3 หน่วยงาน/สังกัดของผู้แต่ง

คณะผู้จัดได้กำหนดรูปแบบของบทคัดย่อ โดยเขียนด้วยภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวนคำในบทคัดย่อไม่น้อยกว่า 300 คำ และไม่เกิน 500 คำ โดยใช้รูปแบบตัวอักษร   “TH SarabunPSK”   ขนาด  15  พอยต์ จัดข้อความกระจายแบบไทย (Thai Distributed) ท่านสามารถพิมพ์บทคัดย่อใหม่ หรือวาง (Paste) ข้อความแทนที่ข้อความนี้   โดยอาศัยรูปแบบหน้ากระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้   ทางคณะผู้จัด ได้มีการตั้งค่าระยะขอบกระดาษด้านละ  2 เซนติเมตร โดยในส่วนของบทคัดย่อ ได้มีการเยื้องเข้ามาในด้านซ้ายมือเพิ่มเติมอีก 0.5 เซนติเมตร สำหรับการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัด ให้ใช้ระยะห่างบรรทัดแบบปกติ(Line spacing: Single)และระยะห่างหลัง (After) 12 พอยต์

ในกรณีที่มีชื่อผู้แต่งมากกว่า 1 ท่าน ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) หลังจากหมายเลขตัวยกของชื่อแต่ละท่าน โดยหมายเลขดังกล่าว เป็นหมายเลขอ้างอิงถึงหน่วยงานของผู้แต่ง ซึ่งจะอธิบายในย่อหน้าถัดไป   ทั้งนี้หากผู้แต่งหลายท่านทำงานอยู่ภายในหน่วยงานเดียวกัน  ให้ใช้ตัวเลขอ้างอิงหมายเลขเดียวกัน นอกจากนี้ให้ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) ด้านหลังหมายเลขตัวยก ในการอ้างอิงถึงผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) หรือบุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และขีดเส้นใต้ชื่อผู้แต่ง (Presenting author) เพื่อแสดงถึงชื่อผู้ที่จะนำเสนอผลงานในการประชุม ในหัวข้อ * ผู้ประพันธ์บรรณกิจ  ให้ใส่อีเมล์ของผู้ประพันธ์บรรณกิจ  เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานในอนาคต และในกรณีที่มีผู้ประพันธ์บรรณกิจมากกว่า 1 ท่าน (แต่ไม่ควรเกิน 2 ท่าน) ให้คั่นอีเมล์ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

เนื้อหาในบทคัดย่อควรประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย วัตถุประสงค์ คำถามวิจัยหรือสมมติฐาน วิธีการดำเนินงาน ผลการศึกษาเบื้องต้น อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย นอกจากนี้บริเวณด้านล่างสุดของบทคัดย่อ โปรดระบุคำสำคัญ (Keywords) จำนวน 3 ถึง 5 คำ และคั่นคำดังกล่าวด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

กรุณาส่งบทคัดย่อ ผ่านระบบออนไลน์ของการประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น. จากนั้นบทคัดย่อจะถูกส่งให้คณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อ และจะส่งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะกลับคืนสู่ผู้แต่ง เพื่อปรับปรุงในลำดับต่อไป

คำสำคัญ: น้ำบาดาล; ประชุมวิชาการ; ตัวอย่าง; บทคัดย่อ


* ผู้ประพันธ์บรรณกิจ: ระบุอีเมล์ (ประพันธ์บรรณกิจ หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)ตัวอย่างบทคัดย่อ

การส่งบทคัดย่อ

1. ส่งบทคัดย่อผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์) ของงานประชุมวิชาการ

2. ส่งทั้งไฟล์ Microsoft Word (.docx) และไฟล์ PDF(.pdf)

3. ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อและนามสกุล(ภาษาอังกฤษ) ของผู้นำเสนอผลงาน

วันประชุม

20-22 กันยายน 2566

โรงแรมรามาการ์เดนส์