การประชุมวิชาการน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1

(วันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 )

รายละเอียดการส่งบทความวิชาการ


1.หัวข้อการนำเสนอ
 • หัวข้อที่ 1 : การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความยั่งยืน
 • หัวข้อที่ 2 : เทคโนโลยีการสำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
 • หัวข้อที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
2.รูปแบบการนำเสนอบทความวิชาการ
 • 1. การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)
 • 2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
3.องค์ประกอบเนื้อหาในบทความวิชาการ
 • 1. บทนำ
 • 2. วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
 • 3. วิธีดำเนินการดำเนินงาน
 • 4. ผลการดำเนินงาน
 • 5. ข้อเสนอแนะ
 • 6. คำสำคัญ
4.ระยะเวลาการนำเสนอ : วันที่ 21 – 22 กันยายน 2566
 • 1. การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) : ห้องนำเสนอผลงาน จำนวน 2 ห้อง

  ช่วงเวลาการนำเสนอ : เวลา 11.00-12.00 น. / 13.00-14.00 น. / 14.00-15.00 น. และ 15.30-16.30 น.
  ระยะเวลาการนำเสนอ : กำหนดให้ผู้นำเสนอแต่ละท่านประมาณ 20 นาที ประกอบด้วย
  - ระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน 12 นาที (+ เวลาแนะนำตัว 3 นาที)
  - ระยะเวลาช่วงถาม - ตอบ 5 นาที
 • 2.การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

  ระยะเวลาการนำเสนอ :
  ช่วงพักรับประทานอาหารว่าง 2 ช่วงเวลา 10.30-11.00 น. / 15.00-15.30 น.
  ** ทั้งนี้ ทบ. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับผู้นำเสนอฯ

แนวทางการส่งบทคัดย่อ

1. คลิกที่เข้าสู่ระบบ และคลิกที่ “สมัครบัญชี”
2. กรอกที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่าน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด ตำแหน่ง
3. คลิกที่ 'ส่งบทคัดย่อ' และต่อมาที่ 'บทคัดย่อใหม่'
4. เลือกหัวข้อการนำเสนอบทคัดย่อของคุณ
5. ระบุรูปแบบการนำเสนอ: โปสเตอร์หรือปากเปล่า
6. ส่งไฟล์เนื้อหาบทคัดย่อตามรูปแบบบทคัดย่อที่กำหนด
7. ระบุคำสำคัญสำหรับบทคัดย่อของคุณ
8. หากคุณคลิก 'บันทึกและส่ง' คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการส่งของคุณอีกต่อไป

รายละเอียดการส่งบทความวิชาการ


The 1st Thailand Groundwater Symposium is RPOVISIONAL considered to be held , from August 22-24, 2022. Abstract Submission deadline: 24/06/2022.
The Scientific Committee invites you to submit your abstract, with a minimum of 400 words, maximum of 500 words, using the online system:

 • For your convenience, download the Template for Abstract

 • With the abstract ready, access the online abstract and registration submission system.

 • Make your registration.

 • Fill in the authors information, select the type of presentation (oral or poster) and the theme the abstract fits best.

 • Upload the Word file of your abstract, please note that no changes will be allowed after you have submitted your abstract.

 • ​​​​You will receive a confirmation of acceptance/refusal by July 2022.

 • All abstracts must be submitted in English.

Submission guidelines

 • 1. Click on Login and on ‘New User? Click here’.

 • 2. Enter your email address, password, first name, last name, affiliation, country.

 • 3. Click on ‘Abstracts Submissions’ and subsequently on ‘New Abstract’.

 • 4. Enter your abstract title (max 30 words).

 • 5. Indicate the presentation format: poster or oral.

 • ​​​​6. Select your topic from the proposed list.

 • 7. If applicable, enter the full name and affiliation of the abstract co-authors.

 • 8. Enter the abstract body (with a minimum of 400 words, maximum of 500 words.).

 • 9. Indicate whether you will be the presenter. If not, please enter the first name and last name of the presenter.

 • 10. You may click on ‘Save & Continue Later’ in case you are unable to answer mandatory questions or submit your contribution by clicking ‘Save & Submit’.

 • 11. If you have clicked ‘Save & Submit’, you will no longer be able to make changes to your submission.

วันประชุม

20-22 กันยายน 2566

โรงแรมรามาการ์เดนส์