การประชุมวิชาการน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1

(วันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 )
วันประชุม

20-22 กันยายน 2566

โรงแรมรามาการ์เดนส์